Innkalling årsmøte

Styret i Larvik Golfklubb (LGK) innkaller klubbens medlemmer til årsmøte torsdag 15. februar 2018 kl. 1800 i lokalene til Spiseriet Indisk Tandoori, Storgata 51 (tidl. Storgata 24), Larvik. Lokalene var tidligere kjent som Kaffistova.
 
Registrering av fremmøtte fra kl. 1730.
 
Det vil også bli gitt en redegjørelse av den aktuelle situasjonen.
 
For å ha stemmerett på LGKs årsmøte og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én - 1 - måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
Saker til behandling er omtalt i Larvik Golfklubbs lover § 15.

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær samt to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
6. Behandle forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta klubbens budsjett
9. Behandle klubbens organisasjonsplan
10. Engasjere statsautorisert / registrert revisor til å revidere klubbens regnskap
11. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder
b) Tre styremedlemmer og to varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. pkt. 9
d) Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
f) Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte

 
I henhold til LGKs lover § 13 må forslag som skal behandles på klubbens årsmøte være sendt til styret innen 1. februar 2018.
 
Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter til årsmøtet i LGK vil du kunne finne på klubbens hjemmeside for nedlastning. Disse dokumentene blir lagt ut senest torsdag 8. februar. Informasjon om saksdokumentene vil også bli sendt som nyhetsbrev til medlemmene.
 
Ønskes saksdokumentene oversendt per post, vennligst gi beskjed til administrasjonen på tlf. 33 14 01 40 eller per e-post til klubben(a)larvikgolf.no.
 
Vennligst ta med din kopi til årsmøtet!
 
 
Sakspapirer og protokoll fra årsmøter i 2017
 
 
Sist endret onsdag 10. januar 2018 12:17
Til toppen